Llety myfyrwyr, Bangor — LLE CYF

Cefndir

Mi ydym wedi bod wrthi’n gosod tai i ddarparu llety myfyrwyr ers dros 30 mlynedd.

Dros y blynyddoedd ceisiwyd darparu llety am brisiau rhesymol.

Mae rhan fwyaf o’n heiddo ym Mangor Uchaf - sy’n hwylus i ran fwyaf o fyfyrwyr

Mae ein swyddfa ym Mangor Uchaf mewn man cyfleus.

Eisiau Gofyn Rhywbeth?

Gellwch gysylltu â ni:

Ffôn: 01248 371 130

Ffôn symudol: 07836 681 366

Ebost: bangor@llecyf.com

Dewch i’n Gweld

Mae’r swyddfa- mae’nagored o ddydd Llun i ddydd Gwener.

9am – 5pm

LLE CYF.
6 Ffordd Caergybi,
Bangor,
Gwynedd.
LL57 2EG

(Rhwng Morrisons a Rascals ar dopAllt Glanrafon)

Cytundebau Tenantiaeth Blwyddyn a Rhent

Dyma’r cytundeb arferol:

Does yna ddim ernes.

 Y rhent yw £85 yr wythnos. Mae hyn yn cynnwys treth dŵr, trydan, nwy a rhyngrwyd (Does dim gofyn i fyfyrwyr llawn amser dalu treth cyngor).

Ond codir (ychydig o dan) hanner rhent am y cyfnod Gorffennaf 1 i Fedi 1 ( 9 wythnos) sef £350 (£39 yr wythnos). Disgwylir i’r swm hwn gael ei dalu wrth arwyddo cytundeb.

Ond gallwn drafod pebai problem.

Yn ystod y cyfnod yma cewch fod yn y llety petaech eisiau aros yno, ond yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn gwneud y prif waith cynnal ar yr eiddo.

Felly gallwn fod yn ôl a blaen wrthi yn gwneud gwaith fel bo’r angen.

Yn y cyfamser byddem yn croesawu unrhyw restr o ddiffygion neu geisiadau gennych chi, a cheisiwn ymateb iddynt gynted ag y gallwn.

Disgwylir y taliadau am 17 wythnos (Medi – Rhagfyr), 15 wythnos (Ionawr – Ebrill) a 11 (Mai – Mehefin)  sef:

Taliad Medi 1:

£85 x 17 wythnos = £1,445

Taliad Ionawr 1:

 £85 x 15 wythnos =£1,275

Taliad Ebrill 1:

 £85 x 11 wythnos = £935.

Gallwn ddod i delerau gwahanol petai angen.

Problemau ac ati – yma i helpu

Gobeithiwn bod ein trefn yn ddigon syml ac eglur fel y gallwch fynd ati gyda’ch gwaith heb boeni am fân broblemau.

Ond gallai fod gofyn rhywbeth arnoch.

Yr ydym ar gael i ymateb i’ch gofynion.

A phe bai gennych broblemau talu yn y drefn uchod, yna gallwn drafod gyda chi beth fyddai orau fel bo’r galw